Sociale verzekeringsbank 2014

Veelzijdig

 

 

In de Nederlandse samenleving is veel aandacht voor een goede sociale zekerheid. Gepensioneerden ontvangen een AOW-pensioen, ouders krijgen kinderbijslag, en wie een lichamelijke beperking heeft, kan in aanmerking komen voor een persoonsgebonden budget. Al deze klanten staan centraal in het werk van de medewerkers van de Sociale Verzekeringsbank. Wij zorgen ervoor dat mensen tijdig betaald krijgen en weten waar ze recht op hebben. Dat is het kenmerk van onze organisatie: we zijn mensen die voor mensen werken.

Dat doen we op veel verschillende manieren. We helpen ouders met kinderbijslag, maar ook bij het maken van de keus voor een voornaam. We betalen AOW uit in Nederland, maar ook aan klanten in Australië of Spanje. We werken samen met zusterorganisaties in het buitenland om gegevens uit te wisselen en zo de dienstverlening aan de klant efficiënter en gemakkelijker te maken, maar natuurlijk ook in Nederland. Het tekent de veelzijdigheid van de SVB en de SVB-ers.

Elke dag wil de SVB kwaliteit leveren. Als dat dan niet lukt, is dat heel vervelend voor onze klanten. Zorgverleners en budgethouders met een persoonsgebonden budget hebben dit de afgelopen periode aan den lijve ondervonden. Dat raakt mij en dat raakt alle medewerkers van de SVB. Juist omdat we er als organisatie willen en moeten zijn voor onze klanten. We blijven ons onverminderd richten op goede dienstverlening.

Het contact met samenwerkingspartners, klanten en opdrachtgevers maakt ons werk veelzijdig en uitdagend. Bovendien levert het veel kennis op. Die kennis delen we graag met u. In vier korte verhalen vertellen we u daar meer over. Laten we de cijfers zien die schuilgaan achter al die verschillende klanten en werkzaamheden.

Maakt het u nieuwsgierig en wilt u nog meer weten, zoek dan verder in onze kennisbank. Daar vindt u nog meer kennis in de vorm van cijfers en andere informatie.

Voorzitter van de Raad van Bestuur,
Nicoly Vermeulen

Veranderingen in het ouderdomspensioen

AOW, hoe zit het ermee?

De oorsprong van de AOW ligt in de Noodwet Ouderdomsvoorziening, die op 24 mei 1947 het leven zag. Het leverde Willem Drees de bijnaam ‘vadertje Drees’ op.

65 worden is AOW ontvangen. Meer dan een halve eeuw was dat ook zo. Tot 10 juli 2012.
Toen stemde de Senaat in met een stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd naar 67 jaar. Doordat mensen langer leven en de samenleving vergrijst, dreigde de AOW namelijk onbetaalbaar te worden. Inmiddels is er een nieuw besluit: de verhoging wordt versneld doorgevoerd naar 67 jaar in 2021.

De aanpassingen in de AOW gaan gepaard met belangrijke veranderingen. De SVB voert die veranderingen door en informeert burgers erover. De wijzigingen kunnen gevolgen hebben voor het inkomen van klanten. Daarom is er een tijdelijke inkomens- ondersteuning door het kabinet. Maar hoe weet je of je daar recht op hebt? De SVB maakt daarom inschattingen. Als iemand in aanmerking komt voor een overbruggings- uitkering, ontvang hij een bericht van de SVB. Daarnaast kunnen klanten via SVB.nl ook zelf bekijken of ze recht hebben op een overbruggingsuitkering.

Uitgelichte cijfers

Prognose AOW-leeftijd

Prognose AOW Leeftijd - 1950 (In 2014 65 jaar + 2mnd gemiddeld), 1960-1965 (68 jaar), 1980+ (71 jaar)

Berekening van de verwachte AOW-leeftijd naar geboortejaar.

Bij het wetsvoorstel versnelde verhoging wordt de AOW-leeftijd vanaf geboortejaar 1958 gekoppeld aan de levensverwachting. In de figuur is op basis van de CBS-prognose van de levensverwachting bij 65 jaar een schatting gemaakt van de verwachte AOW-leeftijd per geboortejaar (witte lijn). Het gearceerde gebied geeft met 95% betrouwbaarheid aan binnen welke grenzen de AOW leeftijd zal vallen, afhankelijk van de levensverwachting.

Belangrijkste wijzigingen

Wat zijn belangrijke veranderingen in de AOW die u mogelijk ook aangaan?

 1. Vanaf 1 februari 2014 geldt de tweewoningenregel voor twee ongehuwde AOW’ers die ieder een eigen huur- of koopwoning hebben en de meeste tijd samen in dezelfde woning verblijven. meer over tweewoningenregel voor twee ongehuwde AOW’ers
 2. Sinds 1 april 2015 ontvangen nieuwe AOW-ers met een partner die de pensioengerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt, geen partnertoeslag meer. Bestaande toeslagen blijven doorlopen. meer over nieuwe AOW’ers met partner zonder pensioengerechtigde leeftijd.
 3. De AOW-leeftijd gaat vanaf 2016 versneld omhoog naar 66 jaar in 2018 (was 2019) en 67 jaar in 2021 (was 2023). Weten wanneer u AOW gaat ontvangen? Kijk op svb.nl
 4. Vanaf 2022 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. Wat dat mogelijk betekent voor iedereen die nu werkt, is te zien in de grafiek ”Prognose AOW-leeftijd“ hiernaast. Aanpassingen worden minimaal vijf jaar van tevoren aangekondigd.

Aantal AOW-klanten

Totaal aantal AOW-klanten sinds 1960

Vanaf 2000 ontvangen mensen die geen volledig AOW hebben opgebouwd een gekort AOW-pensioen. In 2014 was dat ca. 19% van alle AOW ontvangers. De SVB verwacht dat dat percentage stabiel zal blijven de komende 10 jaar.

meer lezen over aantal AOW klanten met gekort pensioen (met tabel)

Leeftijd AOW-klanten

AOW klanten in 2014 naar leeftijd - 65-74jr = 1.878.466, 75-84jr = 1.052.022), 85-94jr = 350.838, 95+ = 22.475

Aantal AOW-klanten naar leeftijd in 2014 (2005 als referentie)

AOW-ers in buitenland

In 1994: 5.3%, 1999: 6.6%, 2004: 8.4%, 2009: 9.8% en 2014 10%.

Percentage van alle AOW-klanten dat in het buitenland verblijft,totaal 330.118 in 2014.

meer over AOW-klanten in het buitenland.

Waar wonen AOW-ers in het buitenland?

AOW-ers buitenland: 14% Spanje, 14% Duitsland, 7% Turkije, 5% USA, 20% België, 40% overig

Verdeling AOW-klanten in het buitenland naar land waar ze wonen.

Rond de geboorte

En we noemen hem/haar...

Wat was de meest voorkomende meisjesnaam in 1963? Maria, en wel 6.196 keer. En een van de minst voorkomende jongensnamen in 2014? Zorro.

Namen kiezen. Voor de één een makkie, voor de ander een zoektocht. Op zoek naar een mooie, treffende of originele naam brengen vele aanstaande ouders dan ook een bezoek aan de kindernamenwebsite van de SVB. De site biedt inspiratie, trends en kennis over namen. Weet u bijvoorbeeld wat de meest populaire jongensnaam is in Europa?

De SVB kent de namen die Nederland zijn kinderen geeft. Die worden namelijk geregistreerd vanaf het moment waarop met de uitvoer werd gestart van de Algemene Kinderbijslagwet (AKW). Met de kinderbijslag betaalt de overheid mee aan de kosten die horen bij de opvoeding van een kind.

Als u in Nederland woont of werkt en kinderen heeft die jonger zijn dan 18 jaar, dan krijgt u waarschijnlijk kinderbijslag.

De kinderbijslag is een regeling waarbij het gemak voor de klant altijd voorop staat. U doet aangifte van de geboorte uw kind bij de Burgerlijke stand en daarna zorgt de SVB dat u een aanvraag ontvangt. Wordt een tweede of volgende kind geboren? U hoeft dan niets te doen. De SVB past de kinderbijslag automatisch voor u aan. De AKW is een sterk geautomatiseerde regeling die door de SVB wordt uitgevoerd tegen relatief lage maatschappelijke kosten.

Uitgelichte cijfers

Trends in namen door de jaren heen

In de twintigste eeuw domineren dezelfde namen jarenlang de top drie. Bij de meisjes waren Maria, Johanna en Anna de populaire namen. Bij de jongens Johannes, Jan en Cornelis. Die traditionele naamgeving verdwijnt meer en meer en daarin lopen de grote steden voorop. Sinds de jaren tachtig is er een verschuiving te zien in namen. Bij de jongens wordt Jeroen populair, bij de meisjes Linda.

Rondom de eeuwwisseling veranderen de namen opnieuw en worden meer en meer trendgevoelig. Bovendien: de moderne naamgeving is veel breder dan vroeger.

meer over trends in namen
Belangrijkste wijzigingen

Ook de Kinderbijslag is onderhevig aan veranderingen en aanpassingen. Dit zijn de belangrijkste.

 1. Per 1 januari 2015 is het aantal kindregelingen teruggebracht. Het zorgt voor veranderingen binnen de kinderbijslag, nabestaandenuitkering, TOG en de AIO-aanvulling. (Wet Hervorming kindregelingen). meer lezen over kindregelingen teruggebracht
 2. Voor nieuwe gerechtigden stopt per 1 januari 2015 de export van kinderbijslag naar dertien landen Voor lopende gevallen stopt de export met ingang van 1 juli 2015. (Wet herziening exportbeperking kinderbijslagen (WhEK). Die dertien landen zijn: Argentinië, Belize, Chili, Ecuador, Egypte, Hong Kong, Jordanië, Macedonië, Panama, Paraguay, Thailand, Turkije en Uruguay. meer lezen over export kinderbijslag
Top 3 namen: Jongens (1962: Johannes, Jan, Cornelis. 1980: Johannes, Jeroen, Dennis. 2000: Thomas, Max, Tim. 2014: Daan, Liam, Noah). Meisjes (1962: Maria, Johanna, Anna. 1980: Maria, Johanna, Linda. 2000: Sanne, Lisa, Fleur. 2014: Emma, Sophie, Julia.).

Steeds meer verschillende namen

Meest frequent: In 1968 Johannes 5.738 keer en Maria 5.099 keer. In 2014S Sophie 826 keer en Daan 751 keer.

Meest frequent gegeven babynamen in Nederland

De meest gebruikte 150 namen in 1968 werden veel vaker gebruikt dan de 150 meest gebruikte namen nu. Tegenwoordig gebruiken we steeds meer verschillende namen.

Aantal AKW kinderen en euro’s uitbetaald

Ontvangen en uitgekeerde euro's. In 2012 3.408.579 kinderen en 3.190(mln) uitgekeerd. 2013 3.387.406 kinderen en 3.186(mln). 2014 3.369.792 kinderen en 3.161(mln)

Aantal kinderen dat kinderbijslag ontvangt en totaal uitgekeerde euro’s (in miljoenen)

Eind 2014 hadden ruim 1,9 miljoen huishoudens met ruim 3,3 miljoen kinderen recht op kinderbijslag. Het totaal aantal kinderbijslaggerechtigden is licht gedaald ten opzichte van de afgelopen jaren. Het is de verwachting dat het aantal de komende jaren geleidelijk verder zal afnemen.

meer over aantal AKW kinder en euro’s uitbetaald.

1,3% van deze kinderen woont in het buitenland

Verdeling kinderbijslag in buitenland: 19% België, 36% Polen, 15% Duitsland, 7% Marokko, 3% Turkije, 2% USA en 18% overig

Verdeling kinderen die in het buitenland kinderbijslag ontvangen.

Er zijn in totaal ruim 46.100 kinderen woonachtig in het buitenland waarvoor recht op kinderbijslag bestaat, waarvan ruim 16.000 in Polen, 9.000 in België en 7.500 in Duitsland. Als één of beide ouders in Nederland werken, bestaat er op grond daarvan recht op kinderbijslag.

meer over kinderbijslag in het buitenland.
Onzichtbaar gemak, zichtbaar resultaat

Samen maak je een sterke keten

Wat maakt DigiD mogelijk? En waardoor zie je op mijnpensioenoverzicht.nl in één oogopslag hoeveel pensioen je hebt opgebouwd? Ketensamenwerking.

Doordat overheidsorganisaties samenwerken en gegevens met elkaar delen wordt dienstverlening voor burgers veel sneller, beter en moderner. Tegelijkertijd levert het de organisaties en de maatschappij enorme efficiencybesparingen én maakt het fraudebestrijding eenvoudiger. Een mooi voorbeeld van ketensamenwerking en efficiency is de berichtenbox van de overheid. Een persoonlijke postbus waar je als burger je elektronische berichten van de overheid in kunt ontvangen en die nu en in de toekomst veel gebruikt zal gaan worden.

Ketensamenwerking gebeurt in de praktijk met andere uitvoeringsorganisaties en op beleidsniveau in de manifestgroep.

De SVB is een groot voorstander van ketensamenwerking en heeft de drive om dienstverlening naar burgers elke dag beter te maken. Daarom ondersteunt de SVB ook actief het werk van de Digicommissaris Bas Eenhoorn die in 2014 is gestart. Zo kunnen we ook met de overheid samen komen tot nieuwe initiatieven en bijvoorbeeld sneller een opvolger van DigiD ontwikkelen.

Een sterke keten is niet gebonden aan landsgrenzen. Ook internationaal deelt de SVB gegevens met zusterorganisaties zodat ook in het buitenland mensen nog sneller en exact krijgen waar ze recht op hebben.

Uitgelichte cijfers

Met wie werkt de SVB samen voor een sterke keten?

SVB werkt samen met: DUO, UWV, Gemeenten, Belastingdienst, ZIN, Manifest Groep, Gemeenten, Handvestgroep publiek verantwoorden en overig
Wat levert een ketensamenwerking nog meer op?
 1. De samenwerking tussen ZIN en de SVB leidt tot een daling van het aantal onverzekerden op het gebied van ziektekosten. Mensen zijn verplicht een zorgverzekering (AWBZ) af te sluiten. In 2014 heeft de SVB ongeveer 23.000 aanvragen (19.000 in 2013) voor onderzoek naar de AWBZ verzekeringsstatus ontvangen en afgehandeld.
 2. De samenwerking tussen het UWV en de SVB zorgt voor snellere uitbetaling van ANW en de Toeslagen voor de AOW. De SVB maakt gebruik van inkomensgegevens uit de polisadministratie (GIPA) van UWV die daardoor niet meer opgevraagd hoeven te worden bij klanten. In het verleden was dat een vertragende factor.

Smartphone en tablet steeds belangrijker

Devices: 65% computer, 19% mobiel, 15% tablet

In toenemende mate gebruiken bezoekers hun smartphone of tablet. De website van de SVB is sinds 2013 volledig responsive.

meer

Percentage aanvragen online afgehandeld

AOW: 2010 20%, 2012 67%, 2014 64%. AKW: 2010 85%, 2012 98%, 2014 98%

Percentage online afgehandelde aanvragen AOW en AKW.

meer

Meest bezocht op svb.nl

1: SVB Home, 2: Mijn SVB-Home, 3: AOW-bedragen, 4: DigiD Raadplegen, 5: Wanneer ontvangt u AOW, 6: Servicecentrum PGB home, 7: AOW-pensioen home, 8: Mijn SVB – Betaaloverzicht, 9: Hoeveel kinderbijslag krijgt u?, 10: Kinderbijslag home

Totaal van alle bezoeken, inclusief computers, tablets en mobiel.

Meestbezocht met mobiel

1: Wanneer ontvangt u AOW?, 2: Mijn SVB – Home, 3: SVB Home, 4: Hoeveel kinderbijslag krijgt u?, 5: Wanneer wordt uw kinderbijslag overgemaakt?, 6: Mijn SVB – Betaaloverzicht, 7: Kinderbijslag home, 8: Servicecentrum PGB home, 9: AOW-bedragen, 10: Mijn SVB – Persoonlijke gegevens

Berichtenbox mijnoverheid.nl

Correspondentie klanten 2011: 140.000, 212: 300.000, 2013: 500.000 en in 2014 1.400.000 aansluitingen.

Aantal klanten dat digitaal correspondentie ontvangt via de landelijke berichtenbox op mijnOverheid.nl.

meer over digitale correspondenties mijnOverheid.nl

Mijnpensioenoverzicht.nl

Sinds de livegang in 2011 is mijnpensioenoverzicht.nl al zo’n 8,5 miljoen keer bezocht.

meer over het pensioensregister
SVB in het buitenland

Waar je ook woont of werkt

Als mensen buiten Nederland gaan wonen ontvangen ze daar hun pensioen of uitkering. En wordt ook daar gecontroleerd of ze er recht op hebben.

Je moet krijgen waar je recht op hebt. Waar je ook woont of verblijft: in Nederland of in het buitenland. Dus als mensen verhuizen naar het buitenland of terugkeren naar hun geboorteland ontvangen ze ook daar hun regeling en wordt ook daar gecontroleerd of ze er recht op hebben.

De SVB verzorgt internationale betalingen, doet aan fraudebestrijding en handhaving in het buitenland,

zorgt dat pensioenoverzichten ook in het buitenland bij de juiste persoon komen en verrekent toeslagen met buitenlandse zusterinstellingen. Daarnaast deelt de SVB haar kennis en ervaring op het gebied van sociale zekerheid, uitkeren en controleren actief met internationale zusterorganisaties.

Uitgelichte cijfers

Detacheringsverklaringen

Verzonden in 2014: 122.628, 2013: 109.000 en 2012: 93.292. Ontvangen in 2014: 146.919, 2013: 123.000 en 2012: 130.571

Aantal verzonden en ontvangen detacheringsverklaringen.

meer over detacheringsverklaringen
Internationale getallen

Welke getallen uit 2014 maken de internationale kant van de SVB tastbaar?

 1. Het Controleteam Buitenland verrichtte in totaal 566 onderzoeken en controles in het buitenland. Van Italië, Marokko en de Koningsrijksdelen Aruba en Curaçao tot Hongarije, Australië en Duitsland. Controle op pensioenrechten, verblijf en vermogen in het buitenland bij 717 huishoudens leidde tot 81 terugvorderingen voor een totaalbedrag van € 578.338.
 2. Er zijn 19.000 pensioenoverzichten van klanten verzonden naar zusterorganisaties in het buitenland.
 3. De SVB heeft sociaal attachés op posten in Marokko, Turkije en Spanje. Zij helpen klanten en verrichten verificaties en controles. Ze adviseren de SVB over betere dienstverlening aan klanten in het betreffende land en onderhouden contacten met de nationale autoriteiten en zusterorganisaties.

Met welke landen wisselen we elektronisch informatie uit?

Met steeds meer landen wisselen we elektronisch informatie uit, dat gaat om onder andere formulieren, pensioenbedragen, overlijdensgegevens of Europese verklaringen. Op dit moment gaat het om Aruba, Australië, België, Curaçao, Duitsland, Frankrijk, Groot Brittannië, Italië, Nieuw Zeeland en de USA.

330.118 AOW-klanten in het buitenland

1994: 5.3%, 1999: 6.6%, 2004: 8.4%, 2009: 9.8% en 2014 10%.

Percentage van alle AOW klanten die in het buitenland verblijft,totaal 330.118 in 2014.

meer AOW klanten in het buitenland.

Waar wonen AOW-klanten in het buitenland?

14% Spanje, 14% Duitsland, 20% België, 7% Turkije, 5% USA en 40% overig.

Verdeling van de AOW-klanten in het buitenland naar land waar ze wonen.

meer over AOW-klanten naar land waar ze wonen.

46.100 kinderen in het buitenland met recht op AKW

19% België, 15% Duitsland, 36% Polen, 7% Marokko, 3% Turkije, 2% USA en 18% overig

Verdeling kinderen die in het buitenland kinderbijslag ontvangen.

Er zijn in totaal ruim 46.100 kinderen woonachtig in het buitenland waarvoor recht op kinderbijslag bestaat, waarvan ruim 16.000 in Polen, 9.000 in België en 7.500 in Duitsland. Als één of beide ouders in Nederland werken, bestaat er op grond daarvan recht op kinderbijslag.

meer over kinderbijslag in het buitenland.

Juiste en tijdige uitkeringsverstrekking

meer over juiste en tijdige uitkeringsverstrekking (met tabel).