Sociale verzekeringsbank 2015

Voorwoord

 

 

De Sociale Verzekeringsbank is de uitvoerder van veel volksverzekeringen in Nederland, zoals het AOW-pensioen, de kinderbijslag en de inkomensondersteuning voor ouderen (AIO). Wist u dat er inmiddels 3,3 miljoen mensen zijn die maandelijks van ons een AOW-pensioen ontvangen? Of dat 2,8 miljoen SVB-klanten in 2015 gebruik maakten van de digitale Berichtenbox van MijnOverheid?

Ook verzorgt de SVB de uitbetaling van salarissen en declaraties van het Trekkingsrecht PGB. In dit stelsel beheert de SVB de budgetten voor de budgethouders en verzorgen wij de betalingen aan zorgverleners. Door intensieve samenwerking tussen de gemeenten, zorgkantoren en de SVB verlopen de betalingen inmiddels goed. Correcte declaraties worden bijna allemaal binnen tien werkdagen uitbetaald.

Zulke cijfers geven aan dat de SVB voor veel mensen aan het werk is. Ik ben er trots op dat wij onze bijdrage leveren om burgers meer als één overheid tegemoet te treden. Met als belangrijke taak ervoor te zorgen dat iedereen krijgt waar hij of zij recht op heeft, op het juiste moment.

Maarten Schurink
Voorzitter Sociale Verzekeringsbank

Geen vlekkeloze start

PGB: betalingen zijn op orde

De nieuwe opzet van het Persoonsgebonden budget (PGB) heeft de SVB samen met haar ketenpartners in 2015 fors onder druk gezet.

De SVB was onvoldoende in staat om invulling te geven aan de dienstverleningscriteria zoals die verwacht mogen worden. De samenwerking in de keten verliep moeizaam en burgers moesten lang wachten op de uitbetaling van hun persoonsgebonden budget. Inmiddels is de continuïteit op orde en wordt het merendeel van de betalingen tijdig gedaan.

In 2016 gaat de SVB zich richten op procesoptimalisatie van de Trekkingsrechten PGB, zodat de rechtmatigheid van de betalingen beter geborgd is en handhaving nadrukkelijk in beeld komt. Dit gebeurt in een tempo dat garandeert dat de dienstverlening minimaal op het huidige niveau blijft. Om dit te realiseren, blijven we veel investeren in de samenwerking in de keten zodat onze klanten blijven krijgen waar ze recht op hebben.

Trekkingsrecht PGB

Gestart in 2015

Bij het van start gaan van de nieuwe opzet van het persoonsgebonden budget (PGB) ondervonden budgethouders en zorgverleners veel problemen met de uitbetalingen. Inmiddels is de continuïteit op orde en wordt het merendeel van de betalingen tijdig gedaan.

De SVB richt zich nu op procesoptimalisatie van het Trekkingsrecht PGB, zodat de rechtmatigheid van de betalingen beter geborgd is en handhaving nadrukkelijk in beeld komt.

meer over PGB trekkingskracht.
34% AKW, 60% AOW, 3% Overig, 2% PGB, 1% ANW
Latere ingangsdatum ouderdomspensioen

AOW: de oudedagsvoorziening voor iedereen

De oorsprong van de AOW ligt in de Noodwet Ouderdomsvoorziening, die op 24 mei 1947 van kracht werd. Meer dan vijftig jaar lang betekende het dat burgers vanaf hun 65ste maandelijks een ouderdomspensioen ontvingen van de overheid.

Inmiddels ziet de wereld er anders uit dan toen. Mensen leven langer en de samenleving vergrijst. Zo kan de AOW onbetaalbaar worden. Daarom heeft het kabinet besloten om de ingangsdatum van de AOW aan te passen. Dit gaat stapsgewijs.

De aanpassingen in de AOW zorgen voor belangrijke veranderingen. Immers, burgers krijgen later hun ouderdomspensioen, maar zijn veelal niet meer aan het werk.

De tussenliggende periode moet worden overbrugd. Daar is een speciale regeling voor: de Overbruggingsuitkering(extra informatie op svb.nl). Maar hoe weet een burger of hij of zij daar recht op heeft? De SVB maakt hiervan een inschatting. Als iemand voor de regeling in aanmerking kan komen, dan neemt de SVB contact op. Mensen kunnen ook kijken op de website van de SVB(tool bepaal Overbruggingsuitkering) om zelf te bepalen of zij eventueel recht hebben op de regeling.

Uitgelichte cijfers

AOW gerechtigen naar burgelijke staat

Gehuwd / Samenwonenden in 1985: 968980, 1995: 1201638, 2005: 1517136, 2015: 2145555 en Alleenstaanden in 1985: 893325, 1995: 984563, 2005: 1036406, 2015: 1225703
Belangrijkste wijzigingen

Wat zijn de belangrijkste veranderingen in de AOW?

  1. De AOW-leeftijd gaat versneld omhoog naar 66 jaar in 2018 (was 2019) en 67 jaar in 2021 (was 2023). Vanaf 2022 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. De Eerste Kamer heeft hier op 2 juni 2015 mee ingestemd.
  2. Sinds 1 april 2015 ontvangen nieuwe AOW-ers geen partnertoeslag meer.
meer over ...
1995: 221.710, 2005: 266.507, 2015: 385.016

Aantal klanten van 85 jaar en ouder

Top 10 exportlanden AOW

België: 66.697, Spanje: 47.356, Duitsland: 46.196, Turkije: 23.498, Verenigde Staten: 17.453, Canada: 15.006, Australië: 13.445, Frankrijk: 13.110, Marokko: 12.988, Groot-Brittanië: 11.206
Intensieve samenwerking leidt tot goede resultaten

Een sterke keten is onmisbaar

Overheidsorganisaties werken steeds intensiever samen en delen steeds vaker informatie. Hier hebben alle partijen profijt van, want de burger hoeft veel minder vaak gegevens door te geven, en de dienstverlening van alle instanties verloopt efficiënter en effectiever.

Denk bijvoorbeeld aan de Berichtenbox van de overheid. Steeds meer burgers maken gebruik van deze persoonlijke postbus waar je als burger je elektronische berichten van de overheid ontvangt.
De SVB is een groot voorstander van ketensamenwerking en wil de dienstverlening aan burgers elke dag beter maken.

Daarom participeert de SVB actief in de Manifestgroep, waar beleidsvoorstellen op het gebied van ketensamenwerking worden uitgewerkt.

Een sterke ketensamenwerking houdt niet op bij de landsgrenzen. Ook internationaal deelt de SVB gegevens met zusterorganisaties zodat burgers in het buitenland ook snel en precies ontvangen waar zij recht op hebben.

Uitgelichte cijfers

Met wie werkt de SVB samen voor een sterke keten?

SVB werkt samen met: DUO, UWV, Gemeenten, Belastingdienst, ZIN, Manifest Groep, Gemeenten, Handvestgroep publiek verantwoorden en overig
Ketensamenwerking

Ketensamenwerking is een speerpunt voor de SVB. Het is de ambitie om een proactieve ketenpartner te zijn. Samenwerking met andere organisaties behelst meer dan alleen gegevensuitwisseling. Het gaat er vooral om wat die samenwerking voor bepaalde burgers kan betekenen.

meer over ketensamenwerking

Berichtenbox mijnoverheid.nl

Klanten dat digitaal correspondentie ontvangt in 2011: 140.000, 212: 300.000, 2013: 500.000, 2014 1.400.000 en in 2015: 2.800.000.

Aantal klanten dat digitaal correspondentie ontvangt via de landelijke berichtenbox op mijnOverheid.nl.

meer over digitale correspondenties mijnOverheid.nl

Uitwisseling Rinis berichten

Totaal in 2013: 414.705.636, 2014: 643.917.418 en in 2015: 621.853.967. Totaal alleen internationaal in 2013: 245.990, 2014: 149.997 en in 2015: 131.405.

Aantal uitwisselingen tussen de SVB en Rinis per jaar.

meer over Rinis.
SVB in het buitenland

Waar je ook woont of werkt

Als mensen buiten Nederland gaan wonen ontvangen ze daar hun pensioen of uitkering. En wordt ook daar gecontroleerd of ze er recht op hebben.

Je moet krijgen waar je recht op hebt. Waar je ook woont of verblijft: in Nederland of in het buitenland. Dus als mensen verhuizen naar het buitenland of terugkeren naar hun geboorteland ontvangen ze ook daar hun regeling en wordt ook daar gecontroleerd of ze er recht op hebben.

De SVB verzorgt internationale betalingen, doet aan fraudebestrijding en handhaving in het buitenland,

zorgt dat pensioenoverzichten ook in het buitenland bij de juiste persoon komen en verrekent toeslagen met buitenlandse zusterinstellingen. Daarnaast deelt de SVB haar kennis en ervaring op het gebied van sociale zekerheid, uitkeren en controleren actief met internationale zusterorganisaties.

Uitgelichte cijfers

Detacheringsverklaringen

Verzonden in 2015: 127.000, 2014: 122.628 en 2013: 109.000.  Ontvangen in 2015: 144.000, 2014: 146.919, 2013: 123.000 en 2012: 130.571

Aantal verzonden en ontvangen detacheringsverklaringen.

meer over detacheringsverklaringen
Ook goede dienstverlening in het buitenland

De wet- en regelgeving verschilt wereldwijd van elkaar, soms ook binnen de EU. Er kan overlap zijn van regelingen, maar veel vaker zijn de verschillen in de socialezekerheidswetgeving groot.

De SVB heeft hier een belangrijke taak: klanten goed te informeren over waar zij recht op hebben. Vervolgens zorgt de SVB ervoor dat iedereen krijgt waar hij of zij recht op heeft. Waar je ook woont, werkt of verblijft.

Met welke landen wisselen we elektronisch informatie uit?

Met steeds meer landen wisselen we elektronisch informatie uit, dat gaat onder andere om formulieren, pensioenbedragen, overlijdensgegevens of Europese verklaringen. Op dit moment gaat het om Aruba, Australië, België, Curaçao, Duitsland, Frankrijk, Groot Brittannië, Italië, Nieuw Zeeland en de Verenigde Staten van Amerika.

Aantal AOW klanten

In 2005: 35.599, 2010: 51.645 en in 2015: 43.932.

Aantal AOW klanten in 2015 is 43.932.

meer AOW klanten in het buitenland.

Remigratie regeling

In 2005: 4.341, 2010: 5.003 en in 2015: 7.302.

Aantal klanten dat gebruik maakt van de remigratie regelingen

meer over AOW-klanten naar land waar ze wonen.

Algemene Kinderbijslagwet

In 2005: 223.300, 2010: 286.630 en in 2015: 336.325. meer over kinderbijslag in het buitenland.