A1-Verklaring toepasselijke wetgeving

Filter op thema's

A1-Verklaring toepasselijke wetgeving

Op grond van Europese regelgeving kan iemand slechts voor de sociale zekerheid verzekerd zijn in één land tegelijk. Voor wie werkt in verschillende landen van de Europese Unie (EU) of werkt in een ander EU-land dan het woonland, is het daarom nuttig om een verklaring te ontvangen waaruit blijkt welke nationale socialezekerheidswetgeving van toepassing is.

De SVB verstrekt deze verklaringen op grond waarvan blijkt dat de Nederlandse wetgeving van toepassing blijft, ook al wordt (tijdelijk) buiten Nederland gewerkt. De verklaringen worden verstrekt op verzoek van klanten zelf of op verzoek van hun werkgever.

Verklaring Toepasselijke Wetgeving (detacheringsverklaring)

Het aantal klanten dat met een Verklaring Toepasselijke Wetgeving (detacheringsverklaring /A1- verklaring) in het buitenland werkt, was in 2016 circa 106.500. Dat is een afname van ongeveer 20.500 mensen ten opzichte van 2015. Het aantal detacheringsverklaringen dat de SVB in 2016 uit het buitenland heeft ontvangen voor klanten die in Nederland kwamen werken, was circa 132.000, een afname van ongeveer 8.000 stuks ten opzichte van 2015.

De SVB geeft ook verklaringen af aan klanten op grond waarvan blijkt dat de Nederlandse Wet Langdurige Zorg (Wlz) op hen van toepassing is. Dit is mogelijk dankzij het feit dat de SVB de Wlz verzekerdenregistratie beheert.

Overigens zijn er naast de Europese regelgeving ook bilaterale verdragen gesloten tussen Nederland en een aantal niet-EU-landen waardoor ook verklaringen met betrekking tot de toepasselijke wetgeving worden verstrekt.