Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO)

Filter op thema's

Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO)

De Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO) is bedoeld voor AOW-gerechtigden waarvan het inkomen onder het sociaal minimum ligt. Dit kan ontstaan als er bijvoorbeeld een onvolledig AOW-pensioen is opgebouwd. 

Eind 2016 waren er 57.386 personen en 43.180 huishoudens die gebruik maakten van de AIO. Er zijn in 2016 in totaal 6.775 AIO-huishoudens bijgekomen. In 2016 is in totaal 246 miljoen euro uitgekeerd.

Ontwikkelingen in wet- en regelgeving

Per 1 januari 2016 is de Participatiewet (Pw) gewijzigd. Dit had twee gevolgen voor AIO-gerechtigden:

  • Mogelijk een lagere AIO-uitkering voor gehuwden: Uitsluitend gehuwden, van wie de echtgenoot boven bijstandsniveau verdient, ontvangt 50% van het sociaal minimum loon. In 2015 was dat 70%. De SVB heeft burgers die met de verlaging te maken zouden krijgen in december 2015 geïnformeerd over de verlaging van hun AIO-uitkering. Per 1 juli 2016 zijn de AIO-uitkeringen daadwerkelijk verlaagd. Voor nieuwe gerechtigden heeft de SVB de lagere norm vanaf 1 januari 2016 toegepast.

    In individuele schrijnende gevallen, waarin de norm niet voldoende is om de noodzakelijke kosten van bestaan te betalen, kan de SVB de AIO-aanvulling verhogen naar gelang de omstandigheden, mogelijkheden en middelen van deze persoon. Door de lagere bijstandsnormen en de invoering van de kostendelersnorm doen burgers steeds vaker een beroep op deze maatwerkoplossing.

  • Mogelijk een lagere AIO-uitkering voor gerechtigden met een jongere partner (jonger dan de pensioensleeftijd) en niet voldoen aan de eisen van de gemeente. In het kader van arbeidsparticipatie moet de partner voldoen aan de eisen van de gemeente. Vanaf 1 januari 2016 is er onder meer een taaleis opgenomen in de Participatiewet. Deze taaleis geldt niet voor personen boven de pensioenleeftijd, dus niet voor AIO-rechthebbenden. Zij kunnen hier wel mee te maken krijgen als zij een jongere partner hebben die nog niet pensioengerechtigd is. Voldoet de partner niet aan de taaleis en/of andere eisen van de gemeente, dan kan de gemeente de SVB verzoeken de AIO-uitkering stapsgewijs te verlagen.

Niet-gebruik AIO

De SVB informeert iedere burger met een gedeeltelijk AOW-pensioen over de mogelijkheid om hun inkomen aan te vullen op grond van de AIO. In 2016 is de SVB gestart met een onderzoek naar het niet-gebruik van de AIO en de manier waarop het niet-gebruik kan worden teruggedrongen. In het kader hiervan is de SVB een samenwerkingsverband aangegaan met de gemeente Amsterdam om te onderzoeken hoe klanten beter geïnformeerd kunnen worden.

Problematische schuldsituaties

In 2016 is veel aandacht geweest voor het voorkomen en oplossen van problematische schuldsituaties. De SVB draagt actief bij aan het voorkomen van schuldsituaties door het tegengaan van het niet-gebruik van uitkeringen. De SVB ontwikkelt daarnaast een handreiking voor het oplossen van financieel schrijnende situaties van AIO-gerechtigden.

Uit het rapport “Een onbemind probleem”, dat op 24 november 2016 door staatssecretaris Klijnsma aan de Kamer is gestuurd, blijkt dat burgers met problematische schulden vaak te maken hebben met verschillende overheidscrediteuren. Deze overheidscrediteuren gaan elk op hun eigen manier met met hun vorderingen om. De SVB werkt actief samen met andere uitvoeringsorganisaties bij het terugvorderen van schulden. Op die manier wordt voorkomen dat schulden verder oplopen. De SVB heeft hiervoor een convenant gesloten met het UWV en de Vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren (NVVK).

De SVB onderzoekt daarnaast de mogelijkheid om aan te haken bij het digitaal beslag-register voor gerechtsdeurwaarders. Dit register is ingesteld om de invordering van schulden beter op elkaar af te stemmen. Tenslotte onderzoekt de SVB de mogelijkheden om zelf vereenvoudigd derdenbeslag te leggen. Hiermee worden gerechtsdeurwaarders vermeden en worden er geen invorderingskosten bij de schuldenaar in rekening gebracht. De schulden lopen dan niet nodeloos op. De SVB werkt ook graag mee met wettelijke schuldsaneringstrajecten.

 

In de komende jaren wordt een stijging van het aantal AIO-huishoudens verwacht.