Algemene nabestaandenwet (Anw)

Filter op thema's

Algemene nabestaandenwet (Anw)

Als een partner of een van de ouders overlijdt, kan een nabestaande of wees onder bepaalde voorwaarden een uitkering van de overheid krijgen. Dat gebeurt via de Algemene nabestaandenwet (Anw). De Anw maakt geen onderscheid tussen gehuwden, geregistreerde partners of samenwonenden. Ook mensen die gescheiden waren ten tijde van het overlijden van de partner, kunnen onder bepaalde voorwaarden voor een uitkering in aanmerking komen. De Anw-nabestaandenuitkering is inkomensafhankelijk. De uitkering wordt beëindigd wanneer het jongste kind van de nabestaande 18 jaar wordt, of de nabestaande de AOW-leeftijd bereikt.

De Anw kent twee verschillende uitkeringen:

  • de nabestaandenuitkering

  • de wezenuitkering.

De nabestaandenuitkering kent één norm: 70% van het wettelijk minimumloon (WML). Als er een minderjarig kind in het huishouden van de nabestaanden woont, dan leidt dit tot een verhoging van het kindgebonden budget.

Anw steeds minder vaak uitgekeerd

Het aantal burgers dat recht heeft op een Anw-uitkering neemt de afgelopen jaren af. Dit heeft te maken met het feit dat de voorwaarden zijn aangescherpt in het verleden en doordat de nabestaandenuitkering inkomensafhankelijk is. Aangescherpte voorwaarden die in 2015 werden ingevoerd:

  • Eénoudernorm verviel (20% toeslag op Anw voor alleenstaande ouders).

  • Kostendelersnorm is ingevoerd. Als hier sprake van is (twee of meer volwassen personen verblijven in dezelfde woning), dan wordt de nabestaandenuitkering in stappen verlaagd naar een uitkering van 50% van het minimumloon.

In 2016 ontvingen 33.770 klanten een Anw-uitkering; in 2015 waren dat er 36.101. De afname van het aantal gerechtigden heeft niet alleen effect op de uitkeringslasten, maar ook op de uitvoeringskosten. Deze zijn in 2016 opnieuw gestegen. Dit komt doordat het aantal gerechtigden sterk daalt en de uitvoering daardoor naar verhouding complexer is geworden.

In de grafiek is goed te zien dat meer vrouwen dan mannen Anw ontvangen en veel van de vrouwen in de hoogste leeftijdscategorieën vallen.