Basisadministratie Volksverzekeringen (BAV)

Filter op thema's

Basisadministratie Volksverzekeringen (BAV)


De Basisadministratie Volksverzekeringen (BAV) is de nationale verzekerdenadministratie. Het bevat de gegevens van ruim 18 miljoen mensen. De SVB heeft deze administratie opgezet en beschikt hiermee over historische en actuele gegevens over het wonen en werken van burgers. Er wordt voortdurend bijgehouden wie er wel of niet verzekerd zijn voor de verschillende volksverzekeringen. Deze gegevens zijn afkomstig van onder andere de Basisregistratie Personen (BRP), de Belastingdienst, DUO, UWV, gemeenten, het Ministerie van Buitenlandse Zaken en buitenlandse instellingen op het gebied van sociale zekerheid. Door deze uitwisseling van gegevens is het klantenbestand altijd actueel voor wat betreft de verzekeringspositie van de burger.

De betere uitwisseling van gegevens heeft er ook toe geleid dat minder mensen ten onrechte AOW-rechten opbouwen of ten onrechte kinderbijslag ontvangen. Verder zijn acties ingezet zoals het inrichten van een gegevensuitwisseling met de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), die de kwaliteit van de BAV in de komende jaren verder ten goede zullen komen.

Gerede twijfel

Naast het verbeteren van uitwisselingen van gegevens tussen de BAV en ketenpartners is, na onderhandelingen met diverse partijen, de notitie “Gerede Twijfel” afgerond. Hierin is vastgelegd hoe en wanneer zorgverzekeraars een beroep kunnen doen op de SVB om gegevens uit de BAV te ontvangen en ook hoe zij tegenstrijdigheden met hun eigen gegevens aan de SVB kunnen terugkoppelen.

Tot slot vormt de BAV de basis voor de uitvoering van de Wet Opsporing Onverzekerden die de SVB uitvoert ten behoeve van Zorginstituut Nederland c.q. het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De gegevens uit de BAV worden ook ter beschikking gesteld aan de Stichting Pensioenregister voor MijnPensioenoverzicht.nl.

Andere registratiesystemen van de Sociale Verzekeringsbank zijn: