Bijdrageregeling Voortzetting pensioenverzekering (FVP)

Filter op thema's

Bijdrageregeling Voortzetting pensioenverzekering (FVP)

Om een pensioenbreuk bij werkloosheid te beperken, leverde Stichting FVP onder voorwaarden kosteloos een bijdrage aan mensen van veertig jaar of ouder die in de WW terechtkwamen. Zo bleef de pensioenopbouw doorlopen, waardoor geen pensioenbreuk optrad. De SVB voerde het secretariaat van Stichting FVP en was uitvoerder van de FVP-bijdrageregeling.

Op 15 april 2016 heeft het bestuur besloten de Stichting FVP te ontbinden. De beide voorzitters van het bestuur zijn benoemd tot vereffenaar. De vereffening van het vermogen van de Stichting FVP heeft plaats gevonden. Hiervan is een rekening en verantwoording opgesteld, die twee maanden ter inzage heeft gelegen bij de Kamer van Koophandel en ten kantore van de SVB.

De Stichting FVP (Financiering Voortzetting Pensioenverzekering) verrichtte haar taken op grond van de Wet Privatisering FVP en de daarop gebaseerde aanwijzing door de minister van Sociale zaken en Werkgelegenheid. De Rechtbank Amsterdam heeft in een Akte van non verzet (op 17 november 2016) verklaard dat er geen verzet is gedaan tegen deze rekening en verantwoording. Zoals in de statuten van de Stichting FVP is bepaald, is het restsaldo van de Rekening en Verantwoording naar de Staat overgemaakt.

In hun vergadering van 13 januari 2017 hebben de vereffenaars besloten dat er geen bekende baten meer aanwezig zijn en hebben zij de vereffening beëindigd. Hiermee is een einde gekomen aan het bestaan van de Stichting FVP. De Sociale Verzekeringsbank is “Bewaarder” van de stukken van de Stichting FVP.