IT-ontwikkelingen en Veranderagenda

Filter op thema's

IT-ontwikkelingen en Veranderagenda

De eind 2015 opgestelde IT-strategie 2016-2020 is in het voorjaar van 2016 verder uitgewerkt in de Veranderagenda 2016-2017. Binnen het sociale domein ging in 2016 de aandacht primair uit naar de (technische) aanpassingen die in het belang zijn van de ongestoorde werking van de systemen. Het Verbeterprogramma Dienstverlening Verzekerd (ook wel de ABC-lijst) is in 2016 succesvol afgerond.

vAKWerk en interface

Na intensieve voorbereiding is eind 2016 formeel gestart met het project vAKWerk. Dit is een vernieuwing van ons IT-systeem voor kinderbijslag. vAKWERK is het eerste project in een serie (onderdeel van) om het betreffende IT-systemen zowel functioneel te verbeteren als flexibeler te maken. Het IT-systeem omvat de AOW, Anw en de kinderbijslag. Het BIT (Bureau ICT Toetsing) heeft het project getoetst en de minister geadviseerd het project zo spoedig mogelijk op te pakken. Een tweede project uit deze serie is de modernisering van de gebruikersinterface voor de SVB-medewerkers. Dit project is in november gestart na een uitgebreide en succesvolle Proof of Product-fase in 2016.

Intensivering ketensamenwerking

De focus van de Veranderagenda 2016-2017 lag in 2016 op continuïteit en stabiliteit. De ABC-lijst is in dit verband al genoemd. In het zorgdomein is een veelheid aan verbeteringen binnen het bestaande PGB-landschap aangebracht. Daarmee is de dienstverlening inmiddels op niveau. Gedurende 2016 is verkend hoe in 2017 de intensivering van de ketensamenwerking aangepakt kan worden.

Binnen het zorgdomein is in diverse stappen afstemming geweest met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport omtrent de PGB-systemen en de toekomstige rol van de SVB in de keten. In het eerste tertaal samen met de door de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangestelde externe deskundige, de heer Hakkenberg. In afwachting van de besluitvorming over de rol van de SVB, is steeds gewerkt aan verbeteringen ten behoeve van continuïteit van de PGB-processen en de zogenaamde no-regret wensen.

IT pilots

Verder heeft de nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur accenten aangebracht in de Veranderagenda. De belangrijkste daarvan voor ICT zijn ‘Proberen en leren’, en meer aandacht voor innovatie ten behoeve van de lange termijn. De aanpak daarvan gaat in kleine stappen, bijvoorbeeld in de vorm van proeftuinen en pilots. Daarmee is in 2016 gestart. Overeenkomstig de Veranderagenda is een IT-Committee ingesteld.

Lees ook: