V&O: drie regelingen in 2016

Filter op thema's

V&O: drie regelingen in 2016

In 2016 heeft de SVB, naast de uitvoering van de vijf wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen, drie aan de Tweede Wereldoorlog gerelateerde regelingen uitgevoerd: de Algemene Oorlogsongevallenregeling Indonesië, de Tijdelijke Vergoedingsregeling Psychotherapie naoorlogse generatie en de Uitkeringsregeling Backpay. Deze laatste regeling is eind 2015 tot stand gekomen door de staatssecretaris van VWS in overeenstemming met het Indisch Platform.

De samenhang in de uitvoering van de wetten en regelingen voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen (V&O) en de uitvoering van de Sociale Verzekeringswetten (SV) komt vooral tot stand in de koppeling en uitwisseling van gegevens: voor cliënten hoeft er bijvoorbeeld voor de uitvoering van de SV- en de V&O-wetten slechts een keer een levensbewijs te zijn. Behalve voor de mogelijke informatie-uitwisseling met betrekking tot persoons- en inkomensgegevens geldt de samenhang ook voor het beter benutten van geautomatiseerde systemen en facilitaire voorzieningen.

Ontwikkelingen in wet- en regelgeving

De uitkeringsregeling Backpay is met ingang van januari 2016 tot uitvoering gekomen en had aanvankelijk een looptijd van een jaar. Om met name mogelijke rechthebbenden in het buitenland langer in de gelegenheid te stellen een aanvraag in te dienen, heeft de staatssecretaris van het Ministerie van VWS besloten de regeling met een jaar te verlengen tot uiterlijk 1 januari 2018.