Wijziging exportbeperking voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen

Filter op thema's

Wetsvoorstel wijziging AOW voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen

Door staatssecretaris Klijnsma is bij de Tweede Kamer een wetsvoorstel ingediend met als doel een uitzondering te maken op de exportbeperking AOW voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen als zij in niet-verdragslanden (gaan) wonen.

Het wetsvoorstel voorziet in inwerkingtreding van de wet met terugwerkende kracht tot 1 januari 2016. Op verzoek van de staatssecretaris anticipeert de SVB op de parlementaire goedkeuring en de inwerkingtreding van de wet. De desbetreffende pensioenen zijn daarom met ingang van 1 januari 2016 herzien.

De SVB in uitvoering

Op grond van de Wet uitvoering wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen (Wuvo) is de uitvoering van de Wbp, Wbpzo, Wiv, Wuv, Wubo en de Tvp sinds 2011 belegd bij de SVB. Binnen de SVB verzorgt de afdeling Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen (V&O) de dienstverlening aan deze burgers. Over de uitvoering van de V&O-wetten wordt separaat verantwoording afgelegd aan het Ministerie van VWS. In 2016 hadden 26.312 mensenrecht op financiële ondersteuning.

Voor meer informatie verwijzen we naar het jaarverslag van de Pensioen- en Uitkeringsraad.