Handvest Publiek Verantwoorden

Filter op thema's

Handvest Publiek Verantwoorden

De SVB voert een belangrijke publieke taak uit. Wij hechten dan ook veel waarde aan verantwoording van de manier waarop we dat doen.

De SVB heeft in 2003 het Handvest Publiek Verantwoorden (HPV) ondertekend. De SVB en een aantal andere zelfstandige bestuursorganen (ZBO’s) willen verantwoording afleggen over hun handelen en de kwaliteit van dienstverlening. Dat doen zij (als deelnemer aan de HPV) niet alleen aan een verantwoordelijke minister, maar juist ook aan de burgers die zij (be)dienen en de samenleving als geheel. In de loop der jaren hebben ook andere publieke dienstverleners dan ZBO’s zich bij de Handvestgroep aangesloten.

De organisaties lieten zich voorheen regelmatig door een college van ervaren externe bestuurders en wetenschappers visiteren. Inmiddels heeft de HPV een nieuwe manier gevonden om te kunnen vaststellen of en hoe de dienstverlening aan burgers, maar ook andere stakeholders, kan worden verbeterd: de zogenaamde Handvesttoets. Deze is in 2014 in pilotvorm uitgevoerd bij het Kadaster en is in 2015 en begin 2016 in een try-out uitgevoerd bij de SVB.

Met de Handvesttoets brengt de SVB de haar omringende stakeholders in beeld en definieert ze. Hierbij valt vanzelfsprekend te denken aan de burger, maar ook de eigenaar, de opdrachtgever, de toezichthouder en samenwerkingspartners. Vervolgens gaat de SVB met hen in dialoog om beter inzicht te krijgen in en een waardering van de kwaliteit van de publieke verantwoording van de SVB (naar haar stakeholders). De dialoog en het proces zijn de voedingsbodem voor gaandeweg leren en verbeteren van de kwaliteit van publieke verantwoording op basis van wederkerigheid in de relatie met stakeholders. Begin 2016 zal de SVB de handvesttoets afronden.