Ketensamenwerking

Filter op thema's

Ketensamenwerking

Ketensamenwerking is een speerpunt voor de SVB. Het is de ambitie om een proactieve ketenpartner te zijn. Samenwerking met andere organisaties behelst meer dan alleen gegevensuitwisseling. Het gaat er vooral om wat die samenwerking voor bepaalde doelgroepen kan betekenen. Het stelsel van basisregistraties maakt samenwerkingen mogelijk die de klant ten goede komen. Een voorbeeld hiervan is de samenwerking met gemeenten. Het gaat dan bijvoorbeeld om het opsporen van burgers met alleen AOW of een onvolledige AOW, om hen te kunnen wijzen op de mogelijkheid van een AIO. Een ander voorbeeld is de zorgketen met het ZIN en het Centraal Administratiekantoor (CAK), waarbij het gaat om mensen voor wie de eigen bijdrage Wlz wordt ingehouden.

Met het oog op de ontwikkelingen van de e-overheid en e-dienstverlening is de verwachting dat de ketensamenwerking en het uitwisselen van gegevens verder zullen toenemen. De SVB maakt maximaal gebruik van gegevens die de burger al een keer aan de overheid heeft gegeven. Ook gebruikt de SVB gezamenlijke Rijksvoorzieningen onder leiding van de Nationaal Coördinator Digitale Overheid en ontwikkelt mee aan nieuwe toepassingen voor het hergebruik van gegevens en de digitale infrastructuur.

De SVB vindt de privacy van de burger belangrijk. Elke uitwisseling heeft een zelfstandige wettelijke grondslag of wordt getoetst aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), en bij nieuwe regelgeving wordt er een wettelijk verplichte Privacy Impact Assessment (PIA) uitgevoerd.

Lees meer over:

Niet iedere samenwerking is gericht op de uitvoering van ons dagelijks werk. De SVB participeert ook in netwerken waarin leren van elkaar, gezamenlijke innovatie of het beïnvloeden van beleid centraal staan. De voordelen daarvan zijn niet direct merkbaar voor onze klanten, maar dragen wel bij aan het uitwerken van de ambities die de SVB heeft benoemd. En natuurlijk biedt het onze medewerkers ook de kans om over de grenzen van de eigen organisatie te kijken.