Expertisecentrum Buitenlandse Uitvoering (EBU)

Filter op thema's

Expertisecentrum Buitenlandse Uitvoering (EBU)

In de afgelopen jaren heeft het EBU actief de mogelijkheden onderzocht van verdergaande samenwerking tussen de betrokken partners op internationaal gebied. De betrokken partners zijn de Belastingdienst, Zin, IND, UWV, SVB en DUO.

Via de werkgroepen zijn opdrachten opgepakt die hebben geleid tot praktische werkafspraken en kennisuitwisseling. In 2016 zijn de activiteiten rond het Nederlands voorzitterschap van de EU vanuit het EBU opgevolgd. Verder is er een praktische samenwerking gerealiseerd tussen de SVB en UWV op het gebied van klantbezoeken in het buitenland en hebben UWV en SVB een samenwerkingsovereenkomst afgesloten ten behoeve van internationale gegevensuitwisseling bij overlijden van klanten in het buitenland.

De huidige werkgroepen zien hun opdracht als afgerond. In 2017 zal het EBU doorgaan als een kennisnetwerk. De stuurgroep zal themagericht gaan werken onder een jaarlijks wisselend voorzitterschap. Onderzocht wordt of via andere samenwerkingsverbanden zoals bijvoorbeeld de Manifestgroep nog kennisdeling kan plaatsvinden.