Regeling asbestslachtoffers (TAS en TNS)

Filter op thema's

Regeling asbestslachtoffers (TAS en TNS)

Er zijn twee regelingen voor slachtoffers van asbest: Tegemoetkoming Asbestslachtoffers (TAS) en Tegemoetkoming niet-loondienstgerelateerde asbestslachtoffers (TNS). De SVB voert beide regelingen uit.

Maligne mesothelioom en asbestose

Blootstelling aan asbestvezels kan een tumor in long- of buikvlies veroorzaken (een zogeheten maligne mesothelioom). Dit leidt meestal binnen 1 à 2 jaar tot de dood. Is iemand tijdens werkzaamheden in loondienst aan asbest blootgesteld en heeft hij of zij daardoor een maligne mesothelioom opgelopen, dan kan de werkgever aansprakelijk worden gesteld.

Vanaf april 2014 kunnen ook slachtoffers met asbestose in aanmerking komen voor een voorschot op grond van de regeling TAS.

Tegemoetkoming asbestslachtoffers (TAS)

Vooruitlopend op een schadevergoeding van de werkgever kan een werknemer een beroep doen op de TAS-regeling. Deze betaling moet worden terugbetaald als de werkgever een schadevergoeding uitkeert. Is er geen werkgever meer, of erkent de werkgever geen aansprakelijkheid, dan kan een asbestslachtoffer toch een beroep doen op een uitkering op grond van de TAS. Ook huisgenoten die via werknemers zijn blootgesteld aan asbestvezels en daardoor een maligne mesothelioom hebben ontwikkeld, kunnen een beroep doen op de regeling.

Mensen die in dienst van een werkgever door het werken met asbest stoflongen (asbestose) hebben opgelopen, kunnen sinds 1 april 2014 een financiële tegemoetkoming van ruim 19.000 euro krijgen van de overheid.

In 2016 is aan 404 mensen een voorschot verstrekt (2015: 384 mensen).

Tegemoetkoming niet-loondienstgerelateerde asbestslachtoffers (TNS)

Heeft iemand een maligne mesothelioom niet via zijn werk in loondienst opgelopen, dan kan hij of zij aanspraak maken op een financiële tegemoetkoming via de TNS-regeling. Deze regeling is er voor slachtoffers die via het milieu of via producten aan asbest zijn blootgesteld of in hun werk als zelfstandige. De regeling sluit aan op de TAS.

In 2016 hebben 130 mensen een tegemoetkoming ontvangen via de TNS-regeling (2015: 163).

Samenwerking met Instituut Asbestslachtoffers

Voor de uitvoering werkt de SVB samen met het Instituut Asbestslachtoffers (IAS). Het IAS ondersteunt slachtoffers en hun nabestaanden bij het aanvragen van een uitkering. Ook adviseert het IAS de SVB over een uitkering. Het IAS bemiddelt daarnaast tussen slachtoffer en de voormalige werkgever of diens verzekeraar over een schadevergoeding. De SVB beoordeelt het advies, neemt een beslissing en betaalt de TAS- of TNS-tegemoetkoming. Zo mogelijk worden partijen aansprakelijk gesteld en de reeds verstrekte tegemoetkoming teruggevorderd.

De SVB in uitvoering

Veel aanvragen voor slachtoffers met asbestose worden afgewezen, omdat de slachtoffers geen asbestose blijken te hebben volgens het medisch protocol, behorende bij de regeling.

Het komt voor dat een asbestslachtoffer een verzoek tot bemiddeling of tegemoetkoming bij het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) heeft gedaan, maar overlijdt voordat een formele aanvraag bij de SVB kan worden ingediend. Volgens de tussen IAS en SVB afgesproken protocollen hadden de nabestaanden gedurende twee weken de mogelijkheid om de aanvraag alsnog af te ronden. De SVB, het IAS en SZW hebben in overleg besloten om deze termijn te verruimen naar zes weken, aangezien kort na een overlijden van het asbestslachtoffer het afronden van deze formaliteiten niet de eerste prioriteit is voor de nabestaanden. Het proces dat slachtoffers moeten doorlopen verloopt in veel gevallen betrekkelijk vlot. Het merendeel van de slachtoffers ontvangt de tegemoetkoming bij leven.

De uitvoering van de Regeling tegemoetkoming niet-loondienstgerelateerde slachtoffers van mesothelioom en asbestose (TNS) verloopt zonder problemen. Het bestaan van de TNS-regeling en de financiële tegemoetkoming wordt door de klanten zeer gewaardeerd. De financiële tegemoetkoming zet de boodschap van genoegdoening kracht bij. Daarmee volstaat de TNS-regeling als maatschappelijke erkenning van het leed van de slachtoffers.

In de grafiek is goed te zien hoe het aantal toekenningen is gestegen nadat in 2014 de voorwaarden zijn gewijzigd.