Verslag Raad van Advies 2016

Filter op thema's

Verslag Raad van Advies 2016

De Raad van Advies adviseert de Raad van Bestuur over de strategische koers van de SVB. Daarnaast kan de Raad van Bestuur ter advisering vraagstukken op maatschappelijk terrein voorleggen die van belang kunnen zijn voor de SVB, in de meest ruime zin. Ook wordt de Raad van Advies om reflectie gevraagd op governance vraagstukken, waaronder het interne en externe toezicht.

De Raad van Advies bestaat aan de volgende leden:

  • Dhr. prof. drs. J. Wallage (voorzitter)

  • Mw. A.M. Vliegenthart

  • Dhr. dr. ir. P.A.M. Boomkamp

  • Dhr. J. van der Werf

  • Mw. prof. dr. T. Bahlmann

Bijeenkomsten Raad van Advies in 2016

De Raad van Advies is in 2016 jaar vier keer bijeen geweest. De voorzitter van de raad sprak daarnaast met enige regelmaat met de voorzitter van de Raad van Bestuur de actuele ontwikkelingen door. Daarmee is de raad reflectie- en adviesorgaan, geen toezichthouder. De drie speerpunten van advisering dit jaar waren:

  • De situatie rondom de uitvoering van het Trekkingsrecht PGB;

  • Het klaarmaken van de SVB voor de verdere toekomst;

  • De Kabinetsformatie 2017.

Bevindingen van de Raad van Advies

De Raad van Advies heeft in 2016 regelmatig geadviseerd over de wijze waarop de situatie rond de het Trekkingsrecht PGB verbeterd zou kunnen worden. Aandachtspunten hierbij waren met name de noodzaak de keten als geheel beter te laten functioneren en de vernieuwing van het IT-landschap van de SVB om zo de uitvoering van het PGB te verbeteren. De Raad van Advies was ook betrokken bij het overleg met de regering om de situatie wat betreft het PGB op orde te brengen.

De Raad van Advies heeft ook geadviseerd over hoe de SVB klaargemaakt kan worden voor de verdere toekomst. Dit in aansluiting op het honderddagen-verhaal van de voorzitter van de Raad van Bestuur. Back to the future is de metafoor hiervoor: de SVB wil weer de betrouwbare, zelfbewuste, innovatieve en uitstekende publieke dienstverlener zijn die het was. Gesproken is onder andere over de communicatiestrategie bij het in gang zetten van deze organisatieontwikkeling en het betrekken van adviesorganen, zoals de Cliëntenraadraad, bij het brengen van de boodschap.

Verder was de Raad van Advies voor advisering betrokken bij wat de SVB het nieuwe kabinet zou kunnen meegeven aan beleidspunten voor een volgende regeerperiode. Deze punten waren door het Ministerie van SZW aan de SVB gevraagd. Gesproken is onder andere over de noodzaak tot innovatie en het versimpelen van regelgeving voor een toekomstbestendige uitvoering, het samen met andere publieke organisaties inzetten op generieke digitale infrastructuur en het meer duidelijk maken wat de kosten en baten zouden zijn bij investeringen in ICT door de SVB de komende periode.

De Raad van Advies is van mening dat de SVB in 2016 de weg naar boven weer heeft gevonden en daarmee weer de goede reputatie heeft die de SVB decennialang kenmerkte. Met dankzegging aan de vorige Raad van Bestuur die in het begin van het jaar afscheid nam, is een voltallige nieuwe Raad van Bestuur aangetreden. De nieuwe Raad van Bestuur heeft zich ten doel gesteld de SVB dit herstel van vertrouwen en reputatie waar te maken. De werkrelatie met de Raad van Bestuur is goed. De Raad van Advies spreekt haar waardering uit voor de manier waarop de nieuwe Raad van Bestuur de SVB impulsen geeft tot hernieuwd zelfvertrouwen van de organisatie. Tegelijkertijd wacht een grote uitdaging voor de SVB die de komende jaren een moderne invulling zal moeten geven aan haar rol in de sociale zekerheid en de volksgezondheid. Hiertoe dient, zoals de raad dat nu kan waarnemen, met open vizier tussen vooral de departementen van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de SVB blijvend samengewerkt moeten worden.