Juiste uitbetaling op tijd

Filter op thema's

Juiste uitbetaling op tijd

Tijdigheid is voor de SVB naast een juridische aangelegenheid, vooral een kwestie van dienstverlening. Een gevalsbehandeling is tijdig afgehandeld als het is goedgekeurd uiterlijk op de laatste dag van de wettelijke afhandeltermijn. Op een aanvraag moet binnen een redelijke termijn, maar uiterlijk binnen 8 weken een beschikking zijn gegeven. Voor de Remigratiewet geldt een termijn van 16 weken.

In 2016 zijn alle streefwaarden voor de tijdigheid gehaald, met uitzondering van de kinderbijslag (AKW) internationaal.

In 2016 is de norm van tijdigheid AKW internationaal die is afgesproken tussen SZW en de SVB niet behaald. Met een score van 87 procent is het resultaat verslechterd ten opzichte van 2015. Dit is mede bepaald doordat de werkzaamheden AKW internationaal een lange doorlooptijd hebben.

De oorzaak van de gemaakte fouten is te herleiden naar de registratie en beheersing van de werkvoorraad, waardoor de continuïteit in de gevalsbehandeling en de informatievoorziening aan de klant op dit moment niet optimaal is.

Er zijn verbeteracties ingezet die zich richten op zowel het juist en op tijd informeren van de klant als het waarborgen dat een gevalsbehandeling niet langer duurt dan noodzakelijk. De ingezette acties zijn onder andere gericht op systeemverbetering, verbetering van kennis bij de medewerkers, een meer uniforme aansturing binnen de organisatie en op het verbeteren van de gegevensuitwisseling met buitenlandse zusterorganen.

De eerste stap op weg naar verbetering is een juiste registratie en beheersing van het werk. Verwacht wordt dat dit in het tweede tertaal van 2017 op orde is. Vervolgens streven we naar een daadwerkelijke verbetering van de tijdigheid AKW internationaal die in het derde tertaal van 2017 zichtbaar is.

Rechtmatigheid

Bij het uitvoeren van wetten en regelingen heeft de SVB als doel om onze klanten te geven waar zij recht op hebben. Om dit te borgen is afgesproken om te voldoen aan rechtmatigheidsnormen. Op basis van de Wet SUWI geldt voor de SVB als geheel een rechtmatigheidsnorm van 99 procent. De rechtmatigheidsscore voor 2016 is 99,974 procent.

De rechtmatigheid wordt bepaald op basis van een risicogerichte steekproef. De steekproef richt zich met name op risicovolle mutaties en wordt kort na het afsluiten van een periode uitgevoerd. Dit bevordert een snellere bijsturing op de onrechtmatige gevalsbehandelingen en verbetert de kwaliteit van de dienstverlening.

De onderstaande tabel toont de onrechtmatigheidsscores, gebaseerd op recente fouten in procenten per wet. Ook zijn de percentages voor 2014 en 2015 in de tabel opgenomen. Hieruit blijkt dat de SVB op totaalniveau ruim onder de wettelijk toegestane onrechtmatigheidsnorm blijft.

Onrechtmatigheidsscores

Juiste en tijdige uitkeringsverstrekking

   

Realisatie

Realisatie

 
 

Streefwaarden 2016

2016

2015

2014

Wet

Nationaal

Internationaal

Nationaal

Internationaal

Nationaal

Internationaal

Nationaal

Internationaal

AOW

98%

96%

99%

98%

99%

98%

99%

99%

Anw

96%

96%

99%

97%

99%

97%

99%

98%

AKW

96%

96%

99%

87%

99%

95%

99%

95%

AIO

95%

 

99%

 

99%

 

99%

 

TAS

98%

 

100%

 

100%

 

100%

 

REM

85%

 

98%

 

98%

 

99%

 

Overbruggingsregeling AOW

96%

 

99%

 

99%

   

    Toelichting

    In vergelijking met voorgaande jaren vallen met name de AOW, AKW, de Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO) en de Overbruggingsregeling AOW op door een lagere onrechtmatigheidsscore. Nu de vergelijking kan worden gemaakt met de jaren 2014 tot en met 2016 is te zien dat de onrechtmatigheid in 2015 voornamelijk gebaseerd was op incidenten. De investeringen in verbeterde automatisering, werkinstructies en opleidingen voor de medewerkers hebben resultaat gehad en blijven onverminderd van kracht.

    Bij de Remigratiewet en Bijstand Buitenland is de onrechtmatigheid gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar. Bij de Remigratiewet wordt dit voornamelijk veroorzaakt door de fouten in de verwerking van herzieningsperioden. Om dit te verbeteren, is afgesproken dat bij complexe vraagstukken een extra collegiale toetsing plaatsvindt en dat gemaakte fouten beter met elkaar gedeeld worden zodat collega's kunnen leren van elkaar.

    Bij Bijstand Buitenland is geconstateerd dat er veel accuratessefouten gemaakt worden, zoals rekenfouten, bewijsstukken waarvan gegevens niet (juist) worden overgenomen, of dat er een verkeerde omrekenkoers is gebruikt. De verbetermaatregelen die hierop worden genomen, zijn onder andere: meer fysieke ruimte in de kantoren creëren om geconcentreerd te kunnen werken, meer tijd besteden aan controle (collegiale toetsing en eerder hulpprogramma’s inzetten) en beter gebruik maken van de beschikbare standaard tekstblokken.