PGB: versterken keten via ICT

Filter op thema's

PGB: versterken keten via ICT

De SVB is gestart met het verbeteren en vernieuwen van de IT voor Trekkingsrechten PGB. Ketenregie heeft in juli 2016 een opdracht verstrekt om een drietal “no-regret” verbeteringen door te voeren:

  • Track & trace voor declaraties

  • Het zichtbaar maken van documenten in de portal 

  • Het onderzoeken van een mogelijke koppeling van het systeem van het Centraal Administratie Kantoor (CAK) aan dat van de SVB

Bij laatstgenoemde is, in verband met de juridische en technische mogelijkheden, nog een voorbehoud gemaakt. De oplevering van de eerste twee functionaliteiten staat begin 2017 gepland.

Daarnaast zijn op verzoek van Ketenregie, in samenwerking met ketenpartners, veertien voorstellen gedaan voor verbetering van het IT-landschap van de SVB. Met de realisatie van deze voorgestelde diensten, wordt de continuïteit van de dienstverlening aan budgethouders en verstrekkers in de toekomst gegarandeerd en verbeterd. Bovendien wordt de uitvoering efficiënter. Deze voorstellen sluiten ook aan bij de ontwikkeling van een budgethoudersportaal, waarvoor het programma van eisen door Per Saldo is opgesteld.