Afspraken verdragslanden

Filter op thema's

Afspraken met verdragslanden

In 2016 zijn met een aantal landen nieuwe afspraken gemaakt over de inhoud van het sociale zekerheidsverdrag dat geldt tussen Nederland en het betreffende land.

Verdrag China

In september 2016 ondertekenden minister Asscher en zijn Chinese collega het sociale zekerheidsverdrag tussen China en Nederland. Het verdrag bevat uitsluitend detacheringsbepalingen voor een beperkt aantal wetten. Het verdrag treedt naar verwachting in 2017 in werking.

Verdrag Nederland en Marokko aangepast

Op 4 juni 2016 is de aangepaste verdragstekst van het sociale zekerheidsverdrag tussen Nederland en Marokko ondertekend. Vanaf 1 oktober 2016 is de voorlopige toepassing ingegaan. Er is geen verandering in het recht op een uitkering of pensioen voor mensen in Marokko die tot 1 oktober 2016 recht hebben of krijgen. Alléén voor nieuwe gerechtigden, vanaf 1 oktober 2016, kan de wijziging van het verdrag gevolgen hebben.

Daarnaast zijn aanvullende afspraken gemaakt voor de uitvoering van vermogensonderzoeken in Marokko in het kader van de Participatiewet (onder andere AIO). De bepalingen in het verdrag voor wat betreft vermogensonderzoeken zoals die sinds 2002 gelden, zijn niet veranderd. Marokko en Nederland zijn verder een compensatieregeling overeengekomen. Deze compensatie betreft de kinderbijslag (AKW), het Kindgebonden budget en de nabestaandenuitkering Anw. De SVB heeft dit in 2016 nog grotendeels voor zowel de SVB-regelingen als voor de Belastingdienst/-Toeslagen uitgekeerd.

Overgangsregeling bij opzegging verdrag (Israël)

Minister Asscher heeft op 8 december bekendgemaakt welke landen of gebieden vallen onder het overgangsrecht dat geldt bij de opzegging van een verdrag, de beëindiging van de voorlopige toepassing van een verdrag of een daarmee vergelijkbare situatie.

De minister kan daarbij ook aangeven met ingang van welke datum het overgangsrecht geldt. Personen van wie het recht op uitkering is ingegaan vóór de datum waarop het verdrag niet langer wordt toegepast, behouden op grond van dit overgangsrecht het recht op een uitkering. Dit betekent dat, zolang zich geen wijziging in de (persoonlijke) omstandigheden voordoet, het verdrag voor hen van toepassing blijft.

De overgangsregeling is met ingang van 1 januari 2016 door de minister ook van toepassing verklaard in de door Israël bezette gebieden. Dit betekent dat SVB-klanten die vóór die datum al woonachtig waren in deze gebieden, niet worden gekort op hun pensioen of uitkering.

(Onder aantal staan de klanten in het buitenland; totaal bevat het totaal aantal AOW-ers.)

Jaar

Klanten buitenland

Totaal klanten

Percentage buitenland

2016

338.084

3.397.634

9,95%

2015

336.525

3.371.258

9,98%

2014

330.118

3.303.801

9,99%

2013

321.425

3.222.595

10,0%

2012

311.494

3.135.932

9,9%

2011

300.107

3.016.955

9,9%

2010

286.630

2.881.335

9,9%

2009

274.616

2.812.866

9,8%

2008

262.524

2.734.510

9,6%

2007

249.429

2.664.419

9,4%

De SVB in uitvoering