Regelingen

De SVB administreert en registreert voor verschillende doeleinden en groepen mensen of en hoe recht op volksverzekeringen bestaat. Daarbij maakt de SVB gebruik van eigen bestanden en gegevensuitwisseling. Dit doet de SVB in opdracht van verschillende partijen of van klanten. Onderstaand een overzicht van de verschillende activiteiten op dit gebied

Sociale verzekeringswetten

Kinderbijslag (AKW)

Met de kinderbijslag betaalt de overheid mee aan de kosten die horen bij de opvoeding van een kind. Wie in Nederland woont of werkt en minderjarige kinderen heeft, heeft recht op kinderbijslag. meer lezen over Kinderbijslag (AKW)

Algemene nabestaandenwet (Anw)

Als een partner of een van de ouders overlijdt, kan een nabestaande of wees onder bepaalde voorwaarden een uitkering van de overheid krijgen. Dat gebeurt via de Algemene nabestaandenwet (Anw). De Anw maakt geen onderscheid tussen gehuwden, geregistreerde partners of samenwonenden. meer lezen over Algemene nabestaandenwet (Anw)

Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO)

De Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO) is bedoeld voor AOW-gerechtigden waarvan het inkomen onder het sociaal minimum ligt. Dit kan ontstaan als er bijvoorbeeld een onvolledig AOW-pensioen is opgebouwd. De regeling is een onderdeel van de Wet Werk en Bijstand (WWB). meer lezen over Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO)

Kindgebonden budget (WKB)

De SVB betaalt kindgebonden budget (WKB) aan klanten waarbij sprake is van samenloop met buitenlandse uitkeringen. De SVB vult voor deze klanten de buitenlandse gezinsbijslag aan. meer lezen over Kindgebonden budget (WKB)

Remigratiewet (REM)

De Remigratiewet (REM) stelt mensen in staat met een uitkering terug te keren naar hun geboorteland. Erkende vluchtelingen kunnen van de regeling gebruik maken om naar het land van herkomst te verhuizen. De remigratievoorziening is gebaseerd op de kosten van het levensonderhoud in het land van bestemming. meer lezen over Remigratiewet (REM)

Algemene Ouderdomswet (AOW)

De AOW kent haar oorsprong in 1957. Dit ouderdomspensioen werd in dat jaar uitgekeerd aan 738.693 mensen. Eind 2016 ontvingen bijna 3,4 miljoen mensen maandelijks het AOW-pensioen. meer lezen over Algemene Ouderdomswet (AOW)

Tijdelijke overbruggingsregeling (OBR)

Door de verhoging van de AOW-leeftijd kan iemand tijdelijk minder inkomen hebben. De Overbruggingsregeling AOW (OBR) biedt compensatie voor dit verlies aan inkomen. Om in aanmerking te komen voor de Overbruggingsregeling AOW is een aantal voorwaarden gesteld. meer lezen over Tijdelijke overbruggingsregeling (OBR)

Inkomensondersteuning AOW-pensioengerechtigden

Met ingang van 1 januari 2015 geldt de Tijdelijke regeling inkomensondersteuning AOW-pensioengerechtigden (Inkomensondersteuning AOW). Deze regeling is een vervanging van de Wet mogelijkheid koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen (MKOB). Het verschil met de MKOB is dat de hoogte van de inkomensondersteuning AOW afhankelijk is van hoeveel AOW iemand heeft opgebouwd. meer lezen over Inkomensondersteuning AOW-pensioengerechtigden

Overige wetten en regelingen

Trekkingsrecht PGB

Sinds 1 januari 2015 is het stelsel van Trekkingsrechten PGB van kracht in de Wet langdurige zorg (Wlz), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet. Het stelsel voorziet erin dat het persoonsgebonden budget niet meer rechtstreeks aan de budgethouders wordt uitgekeerd, maar beheerd wordt door de SVB. meer lezen over Trekkingsrecht PGB

Bijdrageregeling Voortzetting pensioenverzekering (FVP)

Om een pensioenbreuk bij werkloosheid te beperken, leverde Stichting FVP onder voorwaarden kosteloos een bijdrage aan mensen van veertig jaar of ouder die in de WW terechtkwamen. Zo bleef de pensioenopbouw doorlopen, waardoor geen pensioenbreuk optrad. meer lezen over Bijdrageregeling Voortzetting pensioenverzekering (FVP)

Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen (V&O)

Vijf verschillende wetten en een regeling voor psychotherapie bieden financiële ondersteuning aan hen die door de Tweede Wereldoorlog en de Bersiap-periode zijn getroffen. De SVB is bij deze wettelijke regelingen verantwoordelijk voor het cliëntbeheer en het beslissen op aanvragen van door de Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR) erkende verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen. meer lezen over Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen (V&O)

Regeling Bijstand Buitenland

De regeling Bijstand Buitenland verschaft een bijstandsinkomen aan Nederlanders in het buitenland die geen afdoende inkomen hebben. Het gaat om Nederlanders in het buitenland die onder het sociaal minimum ter plaatse leven en geen beroep kunnen doen op een met de bijstand vergelijkbare voorziening in het woonland. meer lezen over Regeling Bijstand Buitenland

Website MijnPensioenoverzicht

De SVB voert het beheer van de website mijnpensioenoverzicht.nl uit in opdracht van de Stichting Pensioenregister. Burgers zien in één oogopslag een overzicht van hun opgebouwde AOW- (eerste pijler) en pensioenaanspraken via werkgevers (tweede pijler). meer lezen over Website MijnPensioenoverzicht

Verzekeringsactiviteiten

Basisadministratie Volksverzekeringen (BAV)

De Basisadministratie Volksverzekeringen (BAV) is de nationale verzekerdenadministratie. Het bevat de gegevens van ruim 18 miljoen mensen. De SVB heeft deze administratie opgezet en beschikt hiermee over historische en actuele gegevens over het wonen en werken van burgers. meer lezen over Basisadministratie Volksverzekeringen (BAV)

Vrijwillige verzekering

Mensen die buiten Nederland gaan wonen of werken, zijn in het algemeen niet langer verplicht verzekerd. Wie een vrijwillige AOW-verzekering afsluit, voorkomt korting op het AOW-pensioen van 2% per onverzekerd jaar. Ook een vrijwillige Anw-verzekering is mogelijk. Zo kunnen nabestaanden bij overlijden van de verzekerde toch een Anw-uitkering ontvangen. meer lezen over Vrijwillige verzekering

Ontheffing verzekeringsplicht

Bepaalde groepen gepensioneerden en gezinsleden in dienst van een volkenrechtelijke organisatie kunnen ontheffing krijgen van de verzekeringsplicht voor de volksverzekeringen of alleen voor de Wet langdurige zorg (Wlz). meer lezen over Ontheffing verzekeringsplicht

A1-Verklaring toepasselijke wetgeving

Op grond van Europese regelgeving kan iemand slechts voor de sociale zekerheid verzekerd zijn in één land tegelijk. Voor wie werkt in verschillende landen van de Europese Unie (EU) of werkt in een ander EU-land dan het woonland, is het daarom nuttig om een verklaring te ontvangen waaruit blijkt welke nationale socialezekerheidswetgeving van toepassing is. meer lezen over A1-Verklaring toepasselijke wetgeving

Premiebetaling volksverzekeringen

Wie verzekerd is voor de volksverzekeringen en inkomen ontvangt, is premies volksverzekeringen verschuldigd. De verschuldigde premie wordt vastgesteld en geïnd door de Belastingdienst. Op basis van meldingen van de Belastingdienst onderzoekt en beoordeelt de SVB of de klant heeft nagelaten premies te betalen, terwijl dat wel zou moeten. meer lezen over Premiebetaling volksverzekeringen

Vaststelling verzekeringsloopbaan

Voor (buitenlandse) klanten en buitenlandse instellingen op het gebied van sociale zekerheid (zusterorganen) stelt de SVB opgebouwde verzekeringstijdvakken voor de AOW vast. Hiermee wordt de hoogte van de te ontvangen AOW inzichtelijk. meer lezen over Vaststelling verzekeringsloopbaan

Administratie geregistreerde gemoedsbezwaren

Een gemoedsbezwaarde is een persoon die vanuit zijn levensovertuiging onoverkomelijke bezwaren heeft tegen elke vorm van verzekering. Een gemoedsbezwaarde kan zich bij de SVB laten registreren en ontheffing van premieplicht aanvragen voor de volksverzekeringen (behalve voor kinderbijslag) en de werknemersverzekeringen. meer lezen over Administratie geregistreerde gemoedsbezwaren

Registratie verzekerden verplichte zorgverzekering

Vanaf 15 maart 2011 is de Wet Opsporing en verzekering onverzekerden zorgverzekeringswet in werking. Doel is het aantal mensen zonder wettelijke zorgverzekering terug te dringen. Het Zorginstituut Nederland (ZIN) voert deze wet uit, daarbij geholpen door de SVB. meer lezen over Registratie verzekerden verplichte zorgverzekering

Buitenlandse activiteiten

International Social Security Association (ISSA)

De SVB neemt ook deel aan de ISSA. Deze organisatie heeft als doel om wereldwijd op het gebied van sociale zekerheid informatie te delen, advies te geven en dynamische sociale zekerheid wereldwijd te promoten. meer lezen over International Social Security Association (ISSA)

Expertisecentrum Buitenlandse Uitvoering

In de afgelopen jaren heeft het EBU actief de mogelijkheden onderzocht van verdergaande samenwerking tussen de betrokken partners op internationaal gebied. De betrokken partners zijn de Belastingdienst, Zorginstituut Nederland (Zin), IND, UWV, SVB en DUO. meer lezen over Expertisecentrum Buitenlandse Uitvoering